ما رو دیگه فیلم نکنید اکثر قریب به اتفاق شما ها فقط و فقط به خاطر مسائل مادی و زندگی بهتر کشور رو ترک کردید وگرنه چه گلی به سر این مملکت و مردم زدید ؟ همتون تو فکر اقامت تو بهترین کشورها هستید و عربدتون گوش فلک رو کر کرده