این فرد یک نفر مومن و با خدا است و ولایت پذیر هست به اسم سید علی شاید نیاز داشته و گرنه ولایت پذیر که دست به دزدی نمیزنه