برچسب: شعر، شفیعی کدکنی، میهن بهرامی

ادبیات

شعر فارسی و نقش شفیعی کدکنی

یادداشتی  از: میهن بهرامی شفیعی کدکنی؛ چهره خوشبختی ادبیات معاصر «نگاه به تاریخ ادبیات به خصوص شعر ایران، نگاهی است که پژوهنده را شگفت زده می‌کند به این دلیل که از آغاز، شاید زمانی حدود هزار و چند صد سال پیش تا امروز، این سرزمین پرورش دهندهٔ شعر ایرانی است و شاعران یکی بعد از […]

Continue reading