برچسب: منصور اوجی

ادبیات

چهار شعر از منصور اوجی

منصور اوجی   از آدمی جز خاک؟ چه می ماند از چشم ها، جز خاک؟ و از آن گونه ها جز خاک؟ و از آن کشیدگی انگشتان جز خاک؟ و از آن شلال؟ و از آن لبخند؟ و پیشانی بلند؟   و به یاد آر همه را که از آدمی جز هیچ   و باد […]

Continue reading