برچسب: مهاجران، پناهندگان، سیمین صبری، آریان رفیعی، برگن، آسیب های روحی

ایرانیان در برگن

آسیب های روانی در میان مهاجران

روز دهم سپتامبر ۲۰۱۶ سمینار بررسی آسیب های روحی در میان مهاجران و پناهندگان  به زبان فارسی در شهر برگن برگزار می شود. یکی از پیامدهای پناهندگی و مهاجرت  می تواند مسئله آسیب های روحی، خانوادگی و عاطفی باشد که عموما خود را به شکل افسردگی نشان می دهد. این عارضه منحصر به ملیت خاصی […]

Continue reading