برچسب: 2016

ایرانیان در برگن

کریسمس مبارک برگن! ؛ God Jul Bergen!

God Jul Bergen! God Jul alle sammen! کریسمس مبارک، برگن! کریسمس به همه مبارک!  

Continue reading